O ústave

Virologický ústav bol založený v roku 1953 ako organizácia základného výskumu v oblasti virológie. Od januára 2016 je VÚ organizačnou zložkou Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied.

VÚ uskutočňuje nasledujúce aktivity, ktoré vyplývajú z predmetu činnosti stanoveného v zriaďovacej listine BMC:

  1. výskum v oblasti virológie (štúdium ľudských, živočíšnych a rastlinných vírusov), chlamýdií a rickettsií, molekulárnej biológie, onkológie, normálnej a patologickej fyziológie,
  2. vedeckú výchovu,
  3. rozvoj spolupráce s pracoviskami príbuzných odborov, vysokými školami a výskumnými pracoviskami doma a v zahraničí,
  4. publikovanie a popularizácia výsledkov vedeckovýskumnej činnosti,
  5. poskytovanie poradenských a expertíznych služieb súvisiacich s hlavnou činnosťou ústavu.

Od roku 1957 VÚ vydáva medzinárodný časopis Acta Virologica.

Od svojho založenia sa VÚ zameriava na riešenie principiálnych otázok a problémov súčasnej virológie. Vedecký záujem sa sústreďuje najmä na objasnenie molekulárno-biologických mechanizmov vírusovej replikácie, vzťahov medzi vírusmi, infikovanými bunkami a hostiteľskými organizmami, pochopenie mechanizmov vírusovej patogenézy, odhalenie funkcie vírusových komponentov, objasnenie imunitných odpovedí na vírusové infekcie, štúdium ekologických aspektov a vývoj postupov na detekciu spoločensky a hospodársky významných vírusov. Okrem toho sa VÚ dlhodobo venuje výskumu štruktúrno-funkčných vlastností komponentov vonkajšej membrány rickettsií a chlamýdií, charakterizácii nových kmeňov týchto mikroorganizmov a ich medicínskym a ekologickým aspektom.

V predchádzajúcej dekáde VÚ tiež zintenzívnil výskumné aktivity v oblasti molekulárnej biológie, normálnej a patologickej fyziológie a onkológie, súvisiace s vedeckým zámerom, ktorý vznikol na pôde ústavu a viedol k získaniu viacerých originálnych výsledkov. Na VÚ sa tiež začali rozvíjať aktivity translačného charakteru v oblasti molekulárnej medicíny, a to najmä uplatňovanie najnovších metodík molekulárnej biológie na vývoj detekčných testov vhodných na rýchlu a citlivú diagnostiku vírusových a nádorových ochorení.