Zoznam členov vedeckej rady

Predseda:

Ing. Miroslav Glasa, PhD.

Podpredseda:

RNDr. Marcela Kúdelová, DrSc.

Tajomník:

Mgr. Eva Špitálska, PhD.

Členovia:

RNDr. Tatiana Betáková, DrSc.

RNDr. Boris Klempa, DrSc.

RNDr. Ivan Košík, PhD.

prof. RNDr. Silvia Pastoreková, DrSc.

RNDr. Zuzana Sekeyová, PhD.

Mgr. Eliška Švastová, PhD.

Externí členovia:

doc. RNDr. Helena Bujdáková, CSc. (PriF UK)

doc. Ing. Oľga Križanová, DrSc. (ÚKTV SAV)

Ing. Ladislav Roller, PhD. (ÚZ SAV)

RNDr. Ján Sedlák, DrSc. (ÚEO SAV)