Vedecké projekty

Začiatočná doba projektu: 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018

Zobraziť podľa kategórie:

Iba projekty zodpovedného riešiteľa:

Počet projektov: 57 (z toho prebiehajúce: )

## Názov projektu Program Zodpovedný riešiteľ Doba trvania Annot.
1. BIOFARTIS - Biologický význam a farmakologické vlastnosti bioaktívnych proteínov v slinách kliešťov Projekty APVV stibraniovaiMgr. Iveta Štibrániová, PhD. 01.10.2013 - 30.09.2017 A
2. Identifikácia biomarkerov na diagnostiku rickettsií, Coxiella burnetii a im príbuzných organizmov imunoproteomickými a molekulárne biologickými metódami Projekty APVV sekeyovazRNDr. Zuzana Sekeyová, PhD. 01.10.2013 - 30.09.2017 A
3. Vývoj inovatívnych postupov na charakterizáciu a kontrolu hospodársky dôležitých a novo sa objavujúcich vírusových patogénov červených kôstkovín na Slovensku Projekty APVV glasamIng. Miroslav Glasa, PhD. 01.10.2013 - 30.09.2017 A
4. Charakterizácia nového motívu v M1 proteíne chrípkového vírusu a využitie NS1 delečných mutantov v nádorovej terapii Projekty APVV betakovatRNDr. Tatiana Betáková, CSc. 01.10.2013 - 30.09.2017 A
5. Myší herpetický vírus, producent látok s imunomodulačnými a antiproliferatívnymi vlastnosťami Projekty APVV kudelovamRNDr. Marcela Kúdelová, DrSc. 01.10.2013 - 30.09.2017 A
6. Udržateľná produkcia vysokokvalitných čerešní pre európsky trh Program EÚ COST glasamIng. Miroslav Glasa, PhD. 15.04.2013 - 15.04.2016 A
7. Symptomatológia infekcie vírusom mozaiky arábky Medziakademická dohoda (MAD) glasamIng. Miroslav Glasa, PhD. 01.01.2013 - 31.12.2014 A
8. Imunologické a imunomodulačné schopnosti myšacieho herpetického vírusu so zreteľom na produkciu rastových faktorov Projekty VEGA supolikovamRNDr. Miroslava Šúpolíková, PhD. 01.01.2013 - 31.12.2016 A
9. Bioaktívne látky v slinách kliešťov a ich možné využitie v riadení bunkových procesov za fyziologických a patofyziologických podmienok Projekty VEGA stibraniovaiMgr. Iveta Štibrániová, PhD. 01.01.2013 - 31.12.2016 A
10. Štruktúrno-funkčné štúdie konzervatívnych proteínov vírusov chrípky v hostiteľskom prostredí Projekty VEGA kostolanskyfRNDr. František Kostolanský, CSc. 01.01.2013 - 31.12.2016 A
11. Úloha vtákov a cicavcov v cirkulácii vektormi prenášaných baktérií a krvných parazitov v urbánnych a silvatických ohniskách Projekty VEGA spitalskaeMgr. Špitalská Eva, PhD. 01.01.2013 - 31.12.2016 A
12. Využitie genomických dát hospodársky dôležitých vírusov viniča hroznorodého pre optimalizáciu detekčných techník a vývoj progresívnych metód ochrany proti vírusovej infekcii Projekty VEGA glasamIng. Miroslav Glasa, PhD. 01.01.2013 - 31.12.2015 A
13. Výskum adaptácie rastlín v rádioaktívnej Černobyľskej oblasti a ich možné využitie Projekty APVV skultetylIng. Ľudovít Škultéty, PhD. 01.07.2012 - 31.12.2015 A
14. AR-CAIX - Molekulárne mechanizmy spolupôsobenia stresových hormónov a hypoxie v nádorových bunkách: vplyv na expresiu a funkciu nádorového proteínu CA IX (AR-CAIX) Projekty APVV pastorekjprof. RNDr. Jaromír Pastorek, DrSc. 01.07.2012 - 31.12.2015 A
15. Karbonická anhydráza IX ako funkčný komponent nádorovej progresie: úloha v epitelovo-mezenchýmovej tranzícii a v prenose medzibunkových signálov Projekty APVV pastorekovasprof. RNDr. Silvia Pastoreková, DrSc. 01.07.2012 - 31.12.2015 A
16. Výskum programu onkogénu miR-155 pre potreby diagnózy a určenie prognózy pri onkologických ochoreniach Iné gibadulinovaaRNDr. Adriana Gibadulinová, CSc. 01.05.2012 - 01.10.2014 N
17. Myší herpetický vírus ako model na štúdium ľudských onkogénnych herpesvírusov: vírusový imunomodulátor M3 proteín a faktory významné pre šírenie vírusu medzi hostiteľmi Projekty VEGA kudelovamRNDr. Marcela Kúdelová, DrSc. 01.01.2012 - 31.12.2016 A
18. Štúdium terapeutického potenciálu RNA interferencie a interferónov proti infekcii vírusom chrípky Projekty VEGA betakovatRNDr. Tatiana Betáková, CSc. 01.01.2012 - 31.12.2015 A
19. Štúdium molekulárnych mechanizmov regulácie karbonickej anhydrázy IX a význam jej expresie v kolorektálnych nádoroch Projekty VEGA takacovamRNDr. Martina Takáčová, PhD. 01.01.2012 - 31.12.2015 A
20. Štúdium mechanizmov imunitnej odpovede hostitela na Rickettsia akarii a jeho variantu rezistentného na antibiotika Projekty VEGA quevedodiazmMgr. Marco Quevedo Diaz, PhD. 01.01.2012 - 31.12.2015 N
21. Štúdium indukovanej reaktivácie ľudských onkogénnych herpesvírusov na modeli latentne infikovanej myši s Myším herpesvírusom Projekty VEGA rezuchovaiRNDr. Ingeborg Režuchová, PhD. 01.01.2012 - 31.12.2015 A
22. Regulácia uvoľňovania a biologická úloha solubilnej formy karbonickej anhydrázy IX v medzibunkových interakciách nádorových buniek Projekty VEGA zatovicovamRNDr. Miriam Zaťovičová, CSc. 01.01.2012 - 31.12.2015 A
23. Objasnenie mechanizmov perzistentnej infekcie a šírenia vírusu Lymfocytárnej choriomeningitídy Projekty VEGA labudovamRNDr. Martina Labudová, PhD. 01.01.2012 - 31.12.2015 A
24. Lipopolysacharidy z Coxiella burnetii a Piscirickettsia salmonis. Štúdium ich chemickej štruktúry a biologickej aktivity v patogenéze a imunite Q horúčky a piscirickettsiózy Projekty VEGA tomanrIng. Rudolf Toman, PhD. DrSc. 01.01.2012 - 31.12.2015 N
25. Tranzientná expresia cudzorodých génov v rastlinách pomocou vektora na báze vírusu šarky slivky Projekty VEGA subrzRNDr. Zdeno Šubr, CSc. 01.01.2012 - 31.12.2014 A
26. Molekulárne determinanty neviremického prenosu vírusu kliešťovej encefalitídy z kliešťa na kliešte počas spoločného cicania Projekty VEGA havlikovasRNDr. Sabína Havlíková, PhD. 01.01.2012 - 31.12.2014 A
27. Medzidruhový prenos vírusov chrípky A a imunita Projekty VEGA vareckovaeRNDr. Eva Varečková, DrSc. 01.01.2012 - 31.12.2014 A
28. Identifikácia interakcií rastlinných faktorov a neštruktúrnych vírusových proteínov rodu Potyvirus a ich využitie na pochopenie systému prirodzenej obranyschopnosti rastlín Projekty VEGA novakovasIng. Slavomíra Nováková, Ph.D. 01.01.2012 - 31.12.2014 A
29. Vybudovanie Kompetenčného centra pre výskum a vývoj v oblasti molekulárnej medicíny Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj kopacekjMVDr. Juraj Kopáček, DrSc. 01.10.2011 - 31.01.2015 A
30. CEMAN - Centrum excelentnosti na štúdium metabolických aspektov vývoja, diagnostiky a liečby nádorových ochorení Centrá excelentnosti SAV pastorekovasprof. RNDr. Silvia Pastoreková, DrSc. 01.07.2011 - 31.12.2014 A
31. Centrum pre inovačný výskum protinádorových a protivírusových stratégií Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj kopacekjMVDr. Juraj Kopáček, DrSc. 01.05.2011 - 30.04.2014 A
32. TransFLU - Predikcia epidémie/pandémie chrípky typu A na základe identifikácie dominantných markerov patogenity a prenosnosti vírusu Projekty APVV vareckovaeRNDr. Eva Varečková, DrSc. 01.05.2011 - 30.10.2014 A
33. Štruktúra ohnísk a vynárajúce sa choroby s dôrazom na úlohu drobných cicavcov v prírodných ohniskách urbánneho typu krajiny Projekty APVV klempabRNDr. Boris Klempa, PhD. 01.05.2011 - 31.10.2014 A
34. CADRIPAT -Identifikácia molekulových dráh riedených prostrednícstvom hypoxia-indukovanej anhydrázy IX kyseliny uhličitej v nádorových bunkách Projekty APVV kopacekjMVDr. Juraj Kopáček, DrSc. 01.05.2011 - 31.10.2014 A
35. Identifikácia molekulových dráh riadených prostredníctvom hypoxia-indukovanej anhydrázy IX kyseliny uhličitej v nádorových bunkách Projekty APVV kopacekjMVDr. Juraj Kopáček, DrSc. 01.05.2011 - 31.10.2014 A
36. Výskum faktorov hostiteľskej preferencie vírusu šarky slivky vzhľadom na reálnu variabilitu jeho populácie na území Slovenskej republiky Projekty APVV subrzRNDr. Zdeno Šubr, CSc. 01.05.2011 - 31.07.2014 A
37. EngCaBra - Biomedicínske inžinierstvo pre vývoj diagnostiky a terapie nádorových a mozgových chorôb 7. rámcový program pastorekovasprof. RNDr. Silvia Pastoreková, DrSc. 01.04.2011 - 31.03.2015 A
38. BIOFARMET - Vývoj biofarmaceutík modernými biotechnológiami Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj skultetylIng. Ľudovít Škultéty, PhD. 01.01.2011 - 31.12.2013 N
39. Úloha karbonickej anhydrázy IX v bunkovej migrácii ako zložke metastatickej kaskády Projekty VEGA svastovaeMgr. Eliška Švastová, PhD. 01.01.2011 - 31.12.2014 A
40. Aplikácia magnetických mikročastíc s kovalentne naviazaným proteolytickým enzýmom a hmotnostnej spektrometrie na identifikáciu povrchovo – asociovaných proteínov Coxiella burnetii Projekty VEGA skultetylIng. Ľudovít Škultéty, PhD. 01.01.2011 - 31.12.2014 A
41. Porovnanie špecifických markerov vhodných na detekciu rickettsií, legionelóz (Coxiella burnetii) a im príbuzných vnútrobunkových baktérií Projekty VEGA sekeyovazRNDr. Zuzana Sekeyová, CSc. 01.01.2011 - 31.12.2014 A
42. Proteomická analýza buniek s modulovanou expresiou vápnik-viažúceho proteínu S100P Projekty VEGA gibadulinovaaRNDr. Adriana Gibadulinová, CSc. 01.01.2011 - 31.12.2014 A
43. Identifikácia bunkových proteínov ovplyvnených perzistentnou infekciou vírusom lymfocytárnej choriomeningitídy Projekty VEGA tomaskovajIng. Jana Tomášková, PhD. 01.01.2011 - 31.12.2014 A
44. Testovanie antivírusového potenciálu interferónov typu III (lambda1, 2 a 3) na niektorých medicínsky významných vírusoch Projekty VEGA betakovatRNDr. Tatiana Betáková, CSc. 01.01.2011 - 31.12.2013 A
45. Imunopatológia infekcie vírusom chrípky s dôrazom na úlohu neutrofilov v myšacom modeli Projekty VEGA mikuskovafislovatRNDr. Tatiana Mikušková-Fislová, PhD. 01.01.2011 - 31.12.2013 A
46. Vplyv hypoxie na replikáciu herpesvírusov Projekty VEGA zelnikvRNDr. Vladimír Zelník, CSc. 01.01.2011 - 31.12.2013 A
47. EDENext - Biológia a kontrola infekcií prenášaných vektormi v Európe 7. rámcový program kocianovaeRNDr. Kocianová Elena, DrSc. 01.11.2010 - 30.12.2014 N
48. FLU-PHARM - Nové liečivá cielené voči polymeráze vírusu chrípky 7. rámcový program vareckovaeRNDr. Eva Varečková, DrSc. 01.11.2010 - 31.10.2015 A
49. DEVAK - Vývoj diagnostických postupov pre detekciu patogénov prenášaných kliešťami a postupov na prípravu vakcín proti kliešťom Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj spitalskaeMgr. Eva Špitalská, PhD. 01.11.2010 - 31.10.2013 A
50. DIAGCHOR - Diagnostika spoločensky závažných ochorení na Slovensku, založená na moderných biotechnológiách Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj kudelovamRNDr. Marcela Kúdelová, DrSc. 01.11.2010 - 31.10.2013 A
51. Nové liečivá cielené voči polymeráze vírusu chrípky Projekty MVTS z prostriedkov SAV vareckovaeRNDr. Eva Varečková, DrSc. 01.11.2010 - 30.04.2014 N
52. Metastázy ako dôsledok nádorového mikroprostredia Projekty APVV pastorekovasprof. RNDr. Silvia Pastoreková, DrSc. 01.04.2010 - 01.01.2014 N
53. Význam ektoparazitických článkonožcov (roztočov a kliešťov) v cirkulácii intracelulárnych proteobaktérii (rickettsie, anaplazmy, Francisella tularensis) v prírodných ohniskách nákaz Projekty VEGA kocianovaeRNDr. Elena Kocianová, DrSc. 01.01.2010 - 31.12.2013 A
54. HypoxiaNet - Hypoxia, jej vnímanie, signalizácia a adaptačné odpovede Program EÚ COST pastorekovasprof. RNDr. Silvia Pastoreková, DrSc. 16.11.2009 - 15.11.2013 A
55. METOXIA - Metastázy ako dôsledok nádorového mikroprostredia 7. rámcový program pastorekovasprof. RNDr. Silvia Pastoreková, DrSc. 01.02.2009 - 31.01.2014 A
56. Metastázy ako dôsledok nádorového mikroprostredia Projekty MVTS z prostriedkov SAV pastorekovasprof. RNDr. Silvia Pastoreková, DrSc. 01.02.2009 - 01.01.2014 N
57. Biomarkery pre skorú detekciu a terapiu nádorov nadobličiek: Molekulárna patogenéza a klinické korelácie Multilaterálne projekty kopacekjMVDr. Juraj Kopáček, DrSc. 01.01.2009 - 31.12.2014 A

Sivo označené sú skončené projekty.