O ústave

Virologický ústav SAV bol založený v roku 1953 ako organizácia základného výskumu v oblasti virológie. VÚ SAV je právnickou osobou so spôsobilosťou samostatne nadobúdať práva a zaväzovať sa. Je rozpočtovou organizáciou hospodáriacou podľa rozpočtu určeného Predsedníctvom SAV.

VÚ SAV uskutočňuje nasledujúce aktivity, ktoré vyplývajú z predmetu jeho činnosti stanoveného v zriaďovacej listine:

  1. výskum v oblasti virológie (štúdium ľudských, živočíšnych a rastlinných vírusov, chlamýdií a rickettsií), molekulárnej biológie, onkológie, normálnej a patologickej fyziológie,
  2. vedeckú výchovu,
  3. rozvoj spolupráce s pracoviskami príbuzných odborov, vysokými školami a výskumnými pracoviskami doma a v zahraničí,
  4. publikovanie a popularizácia výsledkov vedeckovýskumnej činnosti,
  5. poskytovanie poradenských a expertíznych služieb súvisiacich s hlavnou činnosťou ústavu.

VÚ SAV vydáva medzinárodný časopis Acta Virologica. Vo VÚ SAV sídlia dve laboratóriá spolupracujúce so Svetovou zdravotníckou organizáciou – Referenčné centrá WHO pre rickettsie a arbovírusy.

Od svojho založenia sa VÚ SAV zameriava na riešenie principiálnych otázok a problémov súčasnej virológie. Vedecký záujem sa sústreďuje najmä na objasnenie molekulárno-biologických mechanizmov vírusovej replikácie, vzťahov medzi vírusmi, infikovanými bunkami a hostiteľskými organizmami, pochopenie mechanizmov vírusovej patogenézy, odhalenie funkcie vírusových komponentov, objasnenie imunitných odpovedí na vírusové infekcie, štúdium ekologických aspektov a vývoj postupov na detekciu spoločensky a hospodársky významných vírusov. Okrem toho sa VÚ SAV od svojho založenia venoval výskumu štruktúrno-funkčných vlastností komponentov vonkajšej membrány rickettsií a chlamýdií, charakterizácii nových kmeňov týchto mikroorganizmov a ich medicínskym a ekologickým aspektom. V predchádzajúcej dekáde VÚ SAV tiež zintenzívnil výskumné aktivity v oblasti molekulárnej biológie, normálnej a patologickej fyziológie a onkológie, súvisiace s vedeckým zámerom, ktorý vznikol na pôde ústavu a viedol k získaniu viacerých originálnych výsledkov. Na VÚ SAV sa tiež začali rozvíjať aktivity translačného charakteru v oblasti molekulárnej medicíny, a to najmä uplatňovanie najnovších metodík molekulárnej biológie na vývoj detekčných testov vhodných na rýchlu a citlivú diagnostiku vírusových a nádorových ochorení.

Posledná aktualizácia: 3.7.2014

Valid XHTML 1.0 Transitional

PageRank ikona zdarma